4/13-14 Round1 OKAYAMA
5/3-4 Round2 FUJI
5/25-26 Round3 SUZUKA
6/29-30 Round4 THAILAND
8/3-4 Round5 FUJI
9/7-8 Round6 AUTOPOLICE
9/21-22 Round7 SUGO
11/2-3 Round8 MOTEGI

オートバックス
全日本カート選手権